Trudnoća nakon liječenja raka dojke


Trudnoća nakon liječenja raka dojke

Je li trudnoća rizična za žene koje su liječene od raka dojke?

Nekad se smatralo da trudnoća predstavlja rizik za žene koje su liječene od raka dojke zbog nepovoljnog utjecaja na tijek bolesti pa su trudnoće kod žena s dijagnozom raka dojke namjerno prekidane. Danas je stav stručnjaka potpuno drugačiji jer je utvrđeno da trudnoća nema nepovoljan utjecaj na prognozu bolesti. Stopa općeg preživljenja u žena koje su zanijele i rodile jednaka je, a  prema nekim ispitivanjima čak i veća u odnosu na žene koje nisu zanijele nakon liječenja. Ipak, terapijski pobačaj je indiciran kod sumnje na oštećenje embrija zbog primjene intenzivne adjuvantne terapije, u slučaju progresije bolesti ili zbog psihološko-socijalnih razloga.

Utječe li liječenje na plodnost i trudnoću?

Neki načini liječenja raka dojke mogu izazvati privremenu ili trajnu neplodnost. Velika je vjerojatnost da ćete primati različite vrste terapije pa je važno da razumijete njihov utjecaj na plodnost i trudnoću.

Neke vrste liječenja, poput zračenje, nemaju utjecaja na plodnost, dok će kirurško odstranjenje jajnika uzrokovati trajnu neplodnost.

Kemoterapija utječe na plodnost, ali je teško precizno odrediti u kojoj mjeri će utjecati na plodnost liječenih žena. Lijekovi poput ciklofosfamida češće izazivaju neplodnost dok cisplatin i doksorubicin imaju umjereni rizik od nastanka neplodnosti. Manje je vjerojatno da će metotreksat, fluorouracil i vinkristin uzrokovati neplodnost. Za paklitaksel i docetaksel nije u potpunosti jasno u kojoj mjeri utječu na plodnost.

Većina žena će nakon završetka kemoterapije primati hormonska terapiju koja djeluje na način da smanjuje razinu ženskog spolnog hormona estrogena ili blokira njegov učinak. Hormonska terapija može privremeno uzrokovati prekid menstruacije. Iako će mnoge žene u fertilnoj dobi  sačuvati plodnost nakon prestanka uzimanja hormonske terapije, neke će ipak imati problema sa začećem nakon hormonske terapije.

Plodnost i trudnoća nakon završetka liječenja od raka dojke

Menstruacija može privremeno prestati i ponovno se pojaviti nekoliko mjeseci nakon završetka liječenja, međutim ona ne znači ujedno i plodnost. Neke žene će bez problema zanijeti nakon kemoterapije, dok će druge imati poteškoća. Ako se menstruacija ne vrati nakon 6-12 mjeseci od završetka kemoterapije, vjerojatnost trajnog oštećenja jajnika je veća.

S obzirom da kemoterapija može oštetiti plod i nezrele jajne stanice, potrebno je koristiti kontracepciju za vrijeme liječenja i najmanje 6 mjeseci nakon liječenja. Hormonska kontracepcija (pilula) se ne preporuča, već je potrebno koristiti druge načine sprečavanja začeća. Većina liječnika preporuča da se trudnoća odgodi za 2-5 godina jer je to period u kojem je najveća vjerojatnost ponovne pojave bolesti.

Ukoliko po završetka liječenja rodite, možete bez straha dojiti ukoliko ne primate kemoterapiju. Ako ste bili zračeni za vrijeme liječenja, moguće je da će tretirana dojka proizvoditi manje mlijeka, ali će druga dojka vjerojatno biti dostatna za djetetovu prehranu.

S obzirom da liječnici nedovoljno često razgovaraju sa svojim pacijenticama o mogućnosti začeća nakon liječenja, obavezno se prije početka liječenja savjetujte o utjecaju planirane terapije na plodnost i trudnoću.

Razgovarajte s liječnikom o svom stanju i mogućnostima začeća i trudnoće nakon završetka liječenja raka dojke. Informacije iz ovog članka mogu vam biti korisne i edukativne, ali nisu zamjena za savjet liječnika.

Zadnja izmjena: 28.08.2019.

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.