Je li estrogen odgovoran za težinu alergijskih reakcija u žena?


Je li estrogen odgovoran za težinu alergijskih reakcija u žena?

Prethodna istraživanja su pokazala da je teška alergijska reakcija, anafilaksija, češća u žena nego u muškaraca, no mehanizam koji je odgovoran za to ostao je nepoznat. No, rezultati nove studije provedene na miševima ukazuju da bi za tu razliku među spolovima mogao biti odgovoran estrogen.

Naime, otkrilo se da estradiol, vrsta estrogena, utječe na krvne žile i povećava razinu i aktivnost endotelijalne sintaze dušikova oksida (eNOS), enzima koji ima ulogu kod anafilaksije.

Zanimljivo da kada je bila blokirana aktivnost eNOS-a, tada nije bilo razlike među spolovima vezane uz alergijsku reakciju. Jednako tako, kada se blokirao estrogen kod ženki miševa, tada se smanjila težina njihove alergijske reakcije.

Buduća istraživanja trebala bi utvrditi ima li estrogen kod žena jednak utjecaj na alergijsku reakciju kao kod ženki miševa.

Anafilaksija je akutna, po život opasna alergijska reakcija posredovana IgE protutijelima, koja se javlja kod prethodno senzibiliziranih osoba kada dođu u dodir sa senzibilizirajućim antigenom. Simptomi su stridor, dispneja, piskanje i hipotenzija.

Izvor:
The Journal of Allergy and Clinical Immunology