Kraj ere kemoterapije u liječenju raka pluća ne-malih stanica?


Kraj ere kemoterapije u liječenju raka pluća ne-malih stanica?

Većina pacijenata s uznapredovalim rakom pluća ne-malih stanica (NSCLC) sada može izbjeći kemoterapiju kao prvu liniju liječenja, obzirom da je velika randomizirana studija pokazala da je imunoterapija s humanim IgG4 monoklonskim protutijelom pembrolizumabom učinkovita čak i u pacijenata s minimalnom PD-L1 ekspresijom.

Ovi rezultati mogli bi udvostručiti broj pacijenata s uznapredovalim rakom pluća ne-malih stanica (NSCLC) koji su podobni za primanje prve linije imunoterapije, ističu stručnjaci.

Naime, pokazalo se da je u pacijenata sa samo 1 posto ili više PD-L1 ekspresije, primjena pembrolizumaba povezana s 20 posto boljim sveukupnim preživljavanjem u odnosu na primjenu kemoterapije.

Naravno, u pacijenata s većom PD-L1 ekspresijom korist imunoterapije u odnosu na kemoterapiju bila je čak veća. Pa je tako kod pacijenata s ekspresijom od 50 posto ili više, sveukupno preživljavanje bilo 31 posto bolje u odnosu na kemoterapiju. 

Također, ne treba smetnuti s uma da je u pacijenata liječenih pembrolizumabom uočena manja toksičnost nego u pacijenata liječenih kemoterapijom.

Prema mišljenju stručnjaka primjena imunoterapije u liječenju raka pluća predstavlja za pacijente dvostruku pobjedu, obzirom da često poboljšanje stope preživljavanja dolazi pod cijenu značajne toksičnosti.

Izvor:
ASCO annual meeting 2018