Novi lijek pospješuje liječenje hepatitisa C


Novi lijek pospješuje liječenje hepatitisa C

Rezultati dviju novih studija pokazali su da dodavanje novog lijeka boceprevira trenutnoj standardnoj terapiji za liječenje hepatitisa C pospješuje liječenje oboljelih od hepatitisa C.

Lijekovi koji se primjenjuju kao standardna terapija za liječenje hepatitisa C su pegilirani interferon i ribavirin.

Naime pokazalo se da boceprevir, inhibitor proteaze, u kombinaciji s pegiliranim interferonom i ribavirinom povećava stopu reagiranja na terapiju u prethodno neliječenih bolesnika.

Isto tako dodavanje boceprevira standardnoj terapiji moglo bi skratiti duljinu liječenja s 48 tjedana na 28 tjedana.

Najteža uočena nuspojava prilikom liječenja oboljelih od hepatitisa C bila ja anemija, u 13 posto slučajeva kod standardne terapije i u 21 posto slučajeva kod trojne terapije.

Izvor:
New England Journal of Medicine