kapecitabin


Farmakoterapijska skupina:

Kapecitabin pripada skupini lijekova pod nazivom citostatici, koji zaustavljaju rast stanica karcinoma. Kapecitabin, sam po sebi, nije citostatik. Tek nakon što se apsorbira u organizam, mijenja se u aktivnu antikarcinogenu supstancu (više u tumorskom tkivu nego u zdravom tkivu).

Tvorničko ime registrirano u RH:

Xeloda

Terapijske indikacije:

Kapecitabin je indiciran za: adjuvantno liječenje bolesnika nakon operacije karcinoma debelog crijeva stupnja III (stupanj C prema Dukesovom stupnju proširenosti), liječenje metastatskog kolorektalnog karcinoma i prvu liniju liječenja uznapredovalog karcinoma želuca u kombinaciji s protokolom koji sadrži platinu.

Kapecitabin je u kombinaciji s docetakselom indiciran za liječenje bolesnika s lokalno uznapredovalim ili metastatskim karcinomom dojke nakon neuspješne citotoksične kemoterapije.

Prethodna terapija trebala je uključivati jedan od antraciklina. Kapecitabin je također indiciran kao monoterapija u bolesnika s lokalno uznapredovalim ili metastatskim karcinomom dojke nakon neuspješne kemoterapije taksanima ili antraciklinima ili u slučajevima u kojima daljnje liječenje antraciklinom nije indicirano.