Na-valproat, valproatna kiselina


Farmakoterapijska skupina:

Antiepileptik

Tvorničko ime registrirano u RH:

Depakine Chrono

Terapijske indikacije:

Lijek je namijenjen za liječenje epilepsije (generalizirani epileptički napadaji kao što su toničko-klonički napadaji (grand mal), apsans (petit mal), mioklonički napadaji i atonički napadaji, parcijalni (fokalni) napadaji). Koristi se i za liječenje maničnih epizoda, održavanje i profilaktičko liječenje bipolarne bolesti u bolesnika koji ne odgovaraju na liječenje litijem ili ga ne podnose.