paklitaksel


Farmakoterapijska skupina:

Citostatik

Tvorničko ime registrirano u RH:

Taxol, Paclitaxel Pliva

Terapijske indikacije:

Rak jajnika

  • U primarnom liječenju raka jajnika paklitaksel je indiciran kod bolesnica s uznapredovalim ili rezidualnim tumorom (> 1 cm) nakon inicijalne laparotomije, u kombinaciji sa platinskim spojem.
  • U sekundarnom liječenju raka jajnika paklitaksel je indiciran za liječenje metastatskog raka jajnika nakon što je izostao uspjeh standardne terapije sa platinom.

Rak dojke

  • Paklitaksel je indiciran u adjuvantnom liječenju raka dojke s pozitivnim limfnim čvorovima sekvencijski nakon terapije s doksorubicinom i ciklofosfamidom (AC terapija). Adjuvantna terapija paklitakselom treba se koristiti kao alternativa produženoj AC terapiji.
  • Paklitaksel je indiciran za primarno liječenje lokalno uznapredovalog ili metastatskog raka dojke bilo u kombinaciji s antraciklinom kod pacijenata koji su pogodni za antraciklinsku terapiju, ili u kombinaciji sa trastuzumabom kod bolesnica koje imaju naglašenu ekspresiju HER-2 na imunohistokemijskoj razini 3+, a koje nisu pogodne za antraciklinsku terapiju.
  • Paklitaksel kao monoterapija je indiciran za liječenje bolesnica s metastatskim rakom dojke nakon što je izostao uspjeh standardne, antraciklinske terapije, ili bolesnice nisu bile kandidati za istu.

Rak pluća ne-malih stanica

  • Paklitaksel je, u kombinaciji s platinskim spojem, indiciran u liječenju raka pluća ne-malih stanica kod bolesnika koji nisu kandidati za potencijalno kurativni kirurški zahvat i/ili zračenje.