ribavirin


Farmakoterapijska skupina:

Antivirotik

Tvorničko ime registrirano u RH:

Copegus

Terapijske indikacije:

Ribavirin je indiciran za liječenje kroničnog hepatitisa C i smije se upotrebljavati samo kao dio kombiniranog liječenja peginterferonom alfa-2a ili interferonom alfa-2a. Monoterapija ribavirinom nije dozvoljena.

Kombinacija ribavirina s peginterferonom alfa-2a ili interferonom alfa-2a indicirana je u odraslih bolesnika s povišenim transaminazama i pozitivnim serumskim HCV-RNK, uključujući i bolesnike s kompenziranom cirozom. Kombinirano liječenje indicirano je u bolesnika koji se liječe prvi put, kao i u bolesnika koji su već liječeni interferonom alfa, ali je nakon završetka terapije došlo do recidiva bolesti.