Iznenadna srčana smrt češća u muškaraca sa sporijom provodljivošću električnih impulsa kroz srce


Iznenadna srčana smrt češća u muškaraca sa sporijom provodljivošću električnih impulsa kroz srce

Finska studija provedena na 2.049 muškaraca u dobi od 42 do 60 godina pokazala je da su muškarci, čiji električni impulsi putuju kroz srce nekoliko milisekundi dulje, izloženi većem riziku od iznenadne srčane smrti.

Glavne značajke elektrokardiograma (EKG) su P, QRS i T valovi koje uzrokuje atrijska depolarizacija, ventrikularna depolarizacija i ventrikularna repolarizacija.

Normalni QRS kompleks traje između 60 i 100 milisekundi.

Rezultati ove studije ukazuju da je produljenje QRS kompleksa potencijalno važan predskazatelj iznenadne srčane smrti

Naime studija je pokazala da se rizik od iznenadne srčane smrti povećava za 27 posto za svakih 10 milisekundi produljenja QRS kompleksa. Znači što je produljenje QRS kompleksa veće, to je i rizik od iznenadne srčane smrti veći.

Prema mišljenju stručnjaka pomoću EKG-a se može procjeniti rizik od iznenadne srčane smrti u pojedinih bolesnika, no klinički je izuzetno bitno da se pronađu dodatni markeri za rizik od iznenadne srčane smrti.

Izvor:
Circulation