Kombinacije lijekova mogla bi postati prva linija liječenja metastatskog raka bubrega


Kombinacije lijekova mogla bi postati prva linija liječenja metastatskog raka bubrega

Prema mišljenju stručnjaka, kombinacija dvaju lijekova, imunoterapeutika avelumaba i selektivnog inhibitora tirozin kinaze receptora krvožilnog endotelnog faktora rasta (engl. vascular endothelial growth factor, VEGFR) aksitiniba, mogla bi postati strandardna prva linija liječenja metastatskog raka bubrega.

Naime, pacijenti koji su dobivali avelumab u kombinaciji s aksitinibom, imali su značajno bolju stopu preživljavanja bez progresije bolesti u usporedbi s pacijentima koji su dobivali sunitinib, ciljani lijek koji je standardna terapija za uznapredovali karcinom svijetlih (jasnih) bubrežnih stanica, najčešći oblik raka bubrega.

Jednako tako, pacijenti koji su primali spomenutu kombinaciju lijekova, također su imali bolju stopu odgovora - što znači da su se njihovi tumori nakon terapije smanjili - nego skupina koja je primala samo sunitinib.

Izvor:
New England Journal of Medicine