Blinatumomab uspješniji od kemoterapije u liječenju ALL-a


Blinatumomab uspješniji od kemoterapije u liječenju ALL-a

Monoterapija s novim monoklonskim protutijelom blinatumomabom pokazala se uspješnijom od standardne kemoterapije u liječenju odraslih pacijenata s recidivirajućom ili refraktornom akutnom limfoblastičnom leukemijom (R/R ALL). Također, treba istaknuti da je monoterapija blinatumomabom značajno povećala ukupno preživljavanje, i to čak za dva puta.

Blinatumomab je bispecifični aktivator T limfocita u obliku protutijela koje se specifično veže na protein CD19 koji se nalazi na površini stanica B linije i protein CD3 koji se nalazi na površini T limfocita.

Inače, lijek blinatumomab je u prosincu 2014. po ubrzanom postupku odobren od strane američke Agencije za hranu i lijekove (FDA) za liječenje recidivirajuće/refraktorne akutne limfoblastične leukemije (R/R ALL).

Što se tiče nuspojava, neurološke nuspojave su se javljale u jednakoj mjeri kod pacijenata koji su liječeni blinatumomabom i standardnom terapijom. Dok su neutropenija i infekcije bile češće kod pacijenata liječene standardnom kemoterapijom.

Također, treba spomenuti da je u 5 posto pacijenata koji su liječeni blinatumomabom došlo do razvoja sindroma otpuštanja citokina koji može biti opasan po život.

Izvor:
EHA 2016 Congress