Imunoterapija pospješuje liječenje metastatskog raka mokraćnog mjehura


Imunoterapija pospješuje liječenje metastatskog raka mokraćnog mjehura

Rezultati dviju studija pokazali su da je imunoterapija s PD inhibitorima, nivolumabom i pembrolizumabom, učinkovita u liječenju metastatskog raka mokraćnog mjehura kod kojeg kemoterapija na bazi platine nije bila uspješna u liječenju.

Smatra se da bi rezultati ovih studija, CheckMate-275 i KEYNOTE-052, mogli poslužiti za dobivanje odobrenja za primjenu nivolumaba i pembrolizumaba kod liječenja raka mokraćnog mjehura.

Inače, u SAD-u je već ranije ove godine odobren atezolizumab, kao prva imunoterapija za rak mokraćnog mjehura, na temelju rezultata IMvigor 210 kliničkog ispitivanja.

Iz svega navedenog očito je da je imunoterapija aktivna kod raka mokraćnog mjehura, vjerojatno aktivnija od kemoterapije. No, i dalje treba imati na umu da je u nekih pacijenata kemoterapija korisnija za pacijente.

Buduća istraživanja bi također trebala ispitati učinovitost kombinacije imunoterapije i kemoterapije u liječenju raka mokraćnog mjehura.

Izvor:
European Society for Medical Oncology (ESMO) Congress