Niske razine vitamina D mogu biti povezane s teškim COVID-19


Niske razine vitamina D mogu biti povezane s teškim COVID-19

Rezultati istraživanja provedenog u SAD-u pokazali su da nedostatak vitamina D može imati značajnu ulogu u progresiji koronavirusne bolesti (COVID-19).

Do sada prepoznati čimbenici rizika za smrtnost od COVID-19 uključuju muški spol, pretilost, hipertenziju, stariju životnu dob i koagulopatiju povezanu s COVID-19. Međutim, prema mišljenju stručnjaka, uskoro bi se tom popisu trebao pridodati nedostatak vitamina D.

Inače, vitamin D ima središnju ulogu u moduliranju urođenih i adaptivnih imunoloških odgovora. Stoga, nedostatak vitamina D ometa sposobnost aktiviranja spomenutih imunoloških odgovora te utječe na migraciju limfocita i makrofaga.

Pod nedostatkom vitamina D smatrale su se razine 25-hidroksikolekalciferola (25OHD) u serumu niže od 30 nanograma po mililitru.

Tijekom ovog istraživanja uočeno je da je čak 100% pacijenata mlađih od 75 godina koji su bili zaprimljeni u jedinice intenzivne skrbi zbog COVID-19 imalo nedostatak vitamina D.

Prema mišljenju stručnjaka, nedostatak vitamina D povećava težinu COVID-19 putem protrombotskih učinaka i slabljenjem imunološkog odgovora.

Također, smatra se da bi dodatna randomizirana kotrolirana klinička ispitivanja trebala potvrditi ove rezultate.

Izvor:
medRxiv