Pembrolizumab pokazao skromnu aktivnost u liječenju uznapredovalog raka jednjaka


Pembrolizumab pokazao skromnu aktivnost u liječenju uznapredovalog  raka jednjaka

Rezultati nove studije pokazali su da imunoterapeutik pembrolizumab može pomoći malom broju pacijenata s uznapredovalim metastatskim rakom jednjaka. Slično kao i kod raka želuca, pokazalo se da PD-1 inhibitori imaju umjerenu aktivmost kod adenokarcinoma jednjaka. Naravno, za pacijente koji reagiraju na terapiju pembrolizumabom, ovi rezultati znače značajan i važan pomak.

Tijekom istraživanja samo je u 9,9 posto pacijenata uočen željeni odgovor, i to kod 14,3 posto pacijenata s karcinomom pločastih stanica (planocelularni karcinom) jednjaka te 5,2 posto pacijenata s adenokarcinomom. Najbolji odgovor uočen je u pacijenata s PDL1 pozitivnim tumorima.

Inače, trenutno su u tijeku randomizirane studije koje testiraju pembrolizumab kao prvu i drugu liniju terapije metastatskog raka jednjaka.

Iako je stopa odgovora vrlo niska (9,9%), ona je još uvijek klinički značajna u tretmanu treće linije. Naime, obično je stopa odgovora na terapiju u svakoj narednoj liniji liječenja manja.

Također, valja istaknuti da je 20,7 posto pacijenata imalo stabilnu bolest nakon primjene pembrolizumaba, sa stopom kontrole bolesti od 30,6 posto.

Izvor:
JAMA Oncology