Agencija za lijekove i medicinske proizvode RH o lijeku Avandia


Agencija za lijekove i medicinske proizvode RH o lijeku Avandia

Upozorenja o komplikacijama vezanim uz kardiovaskularne bolesti u bolesnika koje uzimaju lijek Avandiju (roziglitazon), koja su trenutno predmet rasprava u SAD-u, Agencija za lijekove i medicinske proizvode RH dala je još 2007. i 2008. godine, a u skladu s time u 2008. godini su izmijenjeni Sažetak opisa svojstava lijeka (namijenjeni zdravstvenim radnicima) i Uputa o lijeku (namijenjeni pacijentima).

U navedene dokumente unesena su dodatna upozorenja da bolesnici s kardiovaskularnim bolestima u podlozi ne smiju uzimati Avandiju o čemu su još u 2008. godini bili obaviješteni zdravstveni radnici i pacijenti.

Obavijesti Agencije iz 2007 i 2008. možete pogledati na stranicama:

Slijedom svega iznijetog može se zaključiti da su nuspojave koje se spominju u javnosti, a tiču se lijeka Avandia od ranije poznate i da su Europska agencija za lijekove, a sukladno tome i hrvatska Agencija, procijenila da je korist od primjene lijeka kod osoba koje boluju od šećerne bolesti tipa II veća od njegova mogućeg rizika. Kod primjene lijeka treba uzeti u obzir da lijek ne koriste pacijenti koji pate ili su patili od zatajenja srca, odnosno drugih kardiovaskularnih bolesti.
 
Navedene kontraindikacije, nuspojave te posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi lijeka Avandia uvrštene su u dokumente o lijeku (Sažetak opisa svojstava lijeka i uputu o lijeku) koje možete pogledati pod donjim linkovima:

Sažetak opisa svojstava lijeka (namijenjen zdravstvenim radnicima):

Uputa o lijeku (namijenjena pacijentima)

U Republici Hrvatskoj lijek uzima oko 4500 bolesnika koji boluju od šećerne bolesti tipa II, a mogu ga dobiti samo na preporuku liječnika.
Od 2005. godine za lijek Avandiju u Republici Hrvatskoj prijavljeno je ukupno 4 prijave s 4 nuspojave: u tri prijave radilo se o pojačanom opadanju kose koje je prestalo nakon prekida terapije, a u jednog bolesnika prijavljeni su blaži edemi potkoljenica.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske kontinuirano prati podatke o sigurnosti svih lijekova na hrvatskom tržištu te će u slučaju novih podataka vezano za lijek Avandiju pravovremeno obavijestiti javnost.

Na hrvatskom tržištu pacijentima je dostupan i lijek Avandamet (roziglitazon i metformin) koji se također primjenjuje u liječenju bolesnika sa šećernom bolesti tipa II. Kontaindikacije, nuspojave, posebna upozorenja i mjere opreza koji se odnose na lijek Avandiju vrijede i za lijek Avandamet. Navedeno je uvršteno i u dokumente o lijeku (Sažetak opisa svojstava lijeka i uputu o lijeku) koje možete pogledati pod donjim linkovima:

Sažetak opisa svojstava lijeka (namijenjen zdravstvenim radnicima)

Uputa o lijeku (namijenjena pacijentima)

Izvor:
ALMP RH