Daratumumab učinkovit u liječenju refraktornog multiplog mijeloma


Daratumumab učinkovit u liječenju refraktornog multiplog mijeloma

Istraživanje u kojem je sudjelovalo 114 pacijenata s multiplim mijelomom ukazuje da terapija s eksperimentalnim anti-CD38 monoklonskim protutijelom daratumumabom ima povoljan sigurnosni profil, te pokazuje učinkovitost u liječenju refraktornog multiplog mijeloma.

Inače, daratumumab ima jedinstveni mehanizam djelovanja u liječenju multiplog mijeloma.

Ostaje otvoreno pitanje može li daratumumab, kao i rituksimab kod liječenja limfoma, biti aktivan u različitim fazama liječenja multiplog mijeloma, kao što su indukcija, konsolidacija i terapija održavanja, te može li se predvidjeti rezistentnost na daratumumab.

Također, treba spomenuti da pacijenti s refraktornim multiplim mijelomom koji su sudjelovali u istraživanju nisu imali pozitivni odgovor na terapiju inhibitorima proteazoma i imunomodulatorima, terapiju bortezomibom ili terapiju lenalidomidom.

Izvor:
New England Journal of Medicine