Lijek koji se primjenjuje u liječenju raka dojke može ozbiljno naškoditi srcu


Lijek koji se primjenjuje u liječenju raka dojke može ozbiljno naškoditi srcu

Istraživanje provedeno na 12.500 žena s invazivnim rakom dojke pokazalo je da žene koje su liječene lijekom trastuzumabom (Herceptin) mogu imati dugoročne posljedice po srce.

Inače poznato je da su žene koje su liječene antraciklinima i trastuzamabom izložene većem riziku od zatajivanja srca i kardiomiopatije, slabljenja srčanog mišića. Smatra se da je rizik od zatajivanja srca viši nego što su pokazala dosadašnja klinička ispitivanja, obzirom da su iz njih isključene žene starije od 70 godina te žene s drugim kroničnim bolestima.

U antracikline, lijekove koji se primjenjuju u liječenju karcinoma, ubrajaju se doksorubicin, daunorubicin, idarubicin, epirubicin i mitoksantron.

Ovo istraživanje pokazalo je da je rizik od zatajivanja srca bio 1,4 puta veći u žena koje su samo liječe antraciklinima, što predstavlja jednako povišenje rizika kao i kod liječenja drugim lijekovima za rak dojke.

No, kod žena koje su liječene samo trastuzamabom uočeno je četverostruko povećanje rizika od zatajivanja srca.

Naravno, najveći rizik od zatajivanja srca zapažen je u bolesnica koje su liječene i antraciklinima i trastuzamabom (sedam puta veći rizik).

Prema mišljenju stručnjaka, bolesnice i liječnici trebaju biti svjesni ovog rizika, pa se stoga zdravlje srca u bolesnica na terapiji navedenim lijekovima treba redovito kontrolirati.

Nažalost, još nije jasno zašto su navedeni lijekovi štetni po srce.

Izvor:
Journal of the National Cancer Institute