Partneri o nama


Poštovani,

Povodom skorašnjeg obilježavanja pet godina zdravstvenog portala Cybermed.hr ovim putem slobodan sam zahvaliti se na Vašem dosadašnjem trudu i zalaganju usmjerenom na brigu za zdravlje i poboljšanja zdravlja stanovništva u Republici Hrvatskoj.

U današnje vrijeme sve veće informatizacije i bolje informatičke pismenosti bitno je istaknuti sve veću ulogu Interneta i portala koji se bave zdravljem u širenju relevantnih i kvalitetnih informacija. Tako zdravstveni portal Cybermed.hr svojim posjetiteljima omogućuje dobivanje točnih i znanstveno utemeljenih činjenica s područja zdravlja te time utječe na povećanje razine informiranosti i podizanja kvalitete života općenito.

Obzirom da je obilježavanje Vaših pet godina aktivnost koju usmjeravate ka promicanju i zaštiti zdravlja i zaštiti prava pacijenata čestitam Vam na dosadašnjem zalaganju i dostignućima koje ste postigli na području promocije zdravlja i zdravih načina življenja.

Uvjeren sam da će Vaša nastojanja ka ostvarenju zadanih ciljeva i u budućim razdobljima doprinositi poboljšanju kvalitete života i rada našeg stanovništva.

Želim Vam puno sreće i uspjeha u daljnjem radu.

S poštovanjem,

Doc. dr. sc. Neven Ljubičić, dr. med.
Ministar zdravstva i socijalne skrbi RH 

  

Agencija za lijekove i medicinske proizvode RH suradnju s zdravstvenim portalom Cybermed.hr započela je u siječnju ove godine. Zahvaljujući tome zdravstvenim radnicima omogućeno je brže i jednostavnije prijavljivanje nuspojava na lijek putem Obrasca za prijavu nuspojave/sumnje na nuspojavu lijeka/medicinskog proizvoda dostupnom na navedenom zdravstvenom portalu. Ispunjeni obrazac prosljeđuje se direktno Odsjeku za farmakovigilanciju Agencije RH. Do danas smo putem navedenog portala zaprimili 15 prijava nuspojava na lijek.

Osim obrasca zdravstvenim radnicima dostupne su i informacije o Agenciji RH, njenim djelatnostima, ustrojstvu i novostima s područja lijekova i medicinskih proizvoda, te kraći tekst o načinu i važnosti prijavljivanja nuspojava na lijek. Drago nam je da smo, u trenutku kada Cybermed.hr obilježava petu obljetnicu, dio tima koji nesebično prenosi informacije i novine s područja zdravstva pacijentima i zdravstvenim radnicima.

Iskrene čestitke i uspješan daljnji rad.

Adrijana Ilić Martinac, mr. pharm.
Agencija za lijekove i medicinske proizvode RH 

  

Zdravlje je najveće blago. Toga postajemo svjesni tek kada obolimo. Svaki čovjek mora se brinuti o svojem zdravlju, a medicinsko osoblje ima posebno odgovornu ulogu u očuvanju zdravlja i liječenju oboljelih.

Doktori medicine osim svakodnevnog rada u svojim ordinacijama, bolnicama ili na terenu moraju naći vremena za svoje usvršavanje. Danas je to puno lakše nego u prošlosti, kada nije bilo Interneta. Uz malo informatičke pismenosti svaki doktor vrlo brzo može doći do potrebnih informacija iz područja medicine, što mu omgoućuje stjecanje novog znanja, koje može primjeniti u liječenju svojih bolesnika. Međutim i pacijenti mogu putem Interneta doći do informacija o najnovijim terapijskim mogućnostima za pojedine bolesti, te mogu od svojeg doktora tražiti ono što im on iz različitih razloga ne može pružiti.

Prava pacijenata trebaju se poštovati. Zato postoji postoji i kod nas Zakon o zaštiti prava pacijenata. Loša informiranost pacijenta loše utječe na povjerenje prema doktoru. Jedna od najvažnijih stavki u tom zakonu je je pravo na informiranost. Loša informiranost pacijenta loše utječe na povjerenje prema doktoru. Doktor često puta nema dovoljno vremena, pa stoga ne može uvijek detaljno objasniti pacijentu narav bolesti, dijagnostički i terapijski postupak. Često bolesnik, iako je obavio razgovor s doktorom nije dovoljno informiran, jer nešto nije dobro razumio ili nije dobro čuo ili je uplašen. Tek nakon nekog vremena shvati da je trebao još nešto pitati, ali to nije učinio. Kako bi bio bolje informiran, on kasnije pita o svojoj bolesti medicinske sestre ili pacijente sa sličnim bolestima. Neki bolesnici čitaju o svojim bolestima iz udžbenika ili drugih tiskanih publikacija. Kako nemaju stručnu medicisnku naobrazbu za njih ovakva literatura nije često puta razumljiva. Često na taj način ne mogu doći do informacija, koje su za njih značajne. Intrernet može popraviti manjkavosti u stjecanju informacija o svojoj bolesti. Cybermed.hr je to davno prepoznao, jer je omogućio postavljanje pitanja doktorima, specijalistima, vrhunskim stručnjacima iz pojedinih grana medicine. Ovaj način stjecanja informacija o pojedinoj bolesti ili simptomu može imati značajnu ulogu u očuvanju zdravlja i liječenju, jer se upozorava na simptome, koji mogu biti znak neke bolesti, te ako se bolesnik na vrijeme javi svojem doktoru, može se ranije postaviti dijagnoza i ranije početi liječenje. Bolesnik na ovaj način može također biti informiran o komplikacijama bolesti i liječenja, što je izuzetno važno u stjecanju povjerenja prema svojem doktoru.

Doktori medicine imali su priliku stjecati bodove za obnavljanje Odobrenja za samostalni rad sudjelujući u on-line tečajevima, što je začajna pogodnost za članove Hrvatske liječničke komore.

Čestitam ovim putem svima, koji su radili na zdravstvenom portalu Cybermed.hr. Želim da nastave svoj rad za dobrobit pacijenata i njihovih doktora.

Prim. Hrvoje Minigo, dr. med.
Predsjednik Hrvatske liječničke komore

    

Zdravstvenom potralu Cybermed.hr čestitamo petu obljetnicu postojanja i uspješnog rada! Vrlo smo zadovoljni našom dosadašnjom suradnjom, posebice u dijelu Portala za zdravstvene djelatnike gdje Hrvatsko farmaceutsko društvo ima svoju stalnu rubriku s dvije podrubrike – Obavijesti i Forum. Putem te rubrike redovito prenosimo obavijesti iz našeg mjesečnog časopisa Farmaceutski glasnik, što nam omogućuje da s aktivnostima našeg Društva, osim članova, bude upoznat i širi krug zdravstvenih stručnjaka. Portal omogućuje brzu komunikaciju na širokom području farmaceutske djelatnosti. I ostale rubrike Portala za zdravstvene djelatnike smatramo vrlo informativnim i korisnim te su nam pomoć u radu.

Vjerujući i u daljnju uspješnu suradnju Cybermedu želimo stalni napredak i obilježavanje još mnogih rođendana.

Doc. dr. sc. Maja Jakševac Mikša, mr. pharm.
Glavna tajnica Hrvatskog farmaceutskog društva 

    

Cybermed.hr je jedan od malobrojnih hrvatskih internetskih portala koji na jednom mjestu objedinjuje veliki broj relevantnih informacija iz područja medicine i zdravstva. Gotovo da i nema osobe koja na stranicama Cybermeda ne bi mogla pronaći nešto za sebe, bez obzira je li riječ o medicinskom laiku ili liječniku specijalistu. Danas je sve više ljudi koji u slučaju zdravstvenih problema traže savjet putem Interneta i stoga je izuzetno važno da im se ponude vjerodostojni i pouzdani izvori informacija na hrvatskom jeziku. S druge strane, liječnici se putem Interneta žele informirati, a u novije vrijeme i educirati. Cybermed se u proteklih pet godina razvio u portal koji može zadovoljiti potrebe najšireg kruga korisnika, a to nije ni mala, ni nevažna stvar.

Dario Sambunjak, dr. med.
Croatian Medical Journal

  

Od samog osnivanja portala dr. Delić je pokazao visoku senzibiliziranost za probleme zlostavljane i zanemarene djece te započeo suradnju sa stručnjacima i volonterima Hrabrog telefona. Time je portal pridonio povećanju javne svijesti, povećanom broju djece koja više ne skrivaju "malu tajnu", kao i interesu stručnjaka za ovu problematiku, što je sve pomoglo boljoj zaštiti djece u Hrvatskoj.

Dr. sc. Gordana Buljan Flander, prof.
Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba,

  

Brzo je prošlo ovih pet godina od kada je zdravstveni portal Cybermed.hr počeo funkcionirati i kada je Zavod za kliničku farmakologiju i terapiju Klinike za unutrašnje bolesti KBC-a Zagreb prepoznao da je to jedna od mogućnosti za širenje objektivnih informacija o lijekovima što je jedan od osnovnih zadataka kliničke farmakologije kao struke. U početku je ta želja da se pruže objektivne informacije o lijekovima ponekad nailazila na iznenađenje, naime bilo je nekoliko primjera kada ta objektivna informacija nije bila u skladu sa očekivanjem određenih krugova iz farmaceutske industrije, no suradnici Zavoda za kliničku farmakologiju i terapiju Klinike za unutrašnje bolesti nastojali su od početka doprinjeti širenju objektivnih informacija o racionalnoj primjeni lijekova kroz odgovaranje na upite u okviru foruma Klinička farmakologija i toksikologija.

Jedan od bitnih poteza tijekom petogodišnje suradnje bila je mogućnost koju je Cybermed.hr pružio u prijavljivanju nuspojava lijekova elektronskim putem te je na taj način naš Nacionalni centar za prijavu nuspojava bio među prvima koji je prihvatio takav način prijavljivanja nuspojava o čemu je izvješteno na sastanku Nacionalnih centara za praćenje nuspojava.

Cybermedu kao pioniru u području korištenja Interneta u komunikaciji s pacijentima te prvom portalu u RH putem kojeg su se elektronski mogle prijavljivati nuspojave lijekova želim još puno uspješnih godina u promicanju zdravlja.

Prof. dr. sc. Igor Francetić, dr. med.
Pročelnik Zavoda za kliničku farmakologiju i terapiju Klinike za unutrašnje bolesti KBC Zagreb

  

Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku (HDMI) podržava svaku inicijativu za razvojem, primjenom i evaluacijom informacijske i komunikacijske tehnologije u području medicine i zdravstva. S te je strane neobično važno uspostaviti komunikaciju između zainteresiranih strana – zdravstvenog osoblja i korisnika zdravstvene zaštite kao i zdravstvenog osoblja međusobno - na način primjeren suvremenom društvu. Zdravstveni portali su sigurno jedan od takvih načina komunikacije i širenja zdravstvenih informacija.

Cybermed.hr je rano započeo s takvom praksom uredno razlikujući komunikaciju s pacijentima od komunikacije zdravstvenih djelatnika međusobno. Navodeći jasna pravila sudjelovanja zdravstvenih djelatnika u komunikaciji putem portala, Cybermed.hr uvažava etičku komponentu zaštite podataka. Uz to, objavljujući razne vijesti, stručne i popularne, iz područja medicine i zdravstva Cybermed.hr djeluje poput elektroničkog glasila za sve zainteresirane strane. Forumi organizirani za razne medicinske specijalnosti (psihijatrija, neurologija, ginekologija itd.) ili za razne bolesti i stanja, omogućavaju bolesnicima da dobiju kvalitetnu stručnu informaciju za rješavanje svojih zdravstvenih problema i dilema.

Ako se zdravstveni informacijski sustav shvati kao sklop informacijsko-komunikacijsko-tehnoloških komponenata koje služe unosu, pohrani, obradi, komunikaciji i prezentaciji informacija te da u svemu tome sudjeluju zdravstveni djelatnici i korisnici zdravstvene zaštite, Cybermed.hr se može smatrati jednom vrstom zdravstvenog informacijskog sustava koji je HON-kodom priznat kao relevantni izvor zdravstvenih informacija. Kao takav, Cybermed.hr predstavlja korisni doprinos i zdravstvu i društvu u cjelini.

Prof. dr. sc. Josipa Kern
Predsjednica Hrvatskog društva za medicinsku informatiku (HDMI)

  

Zadnja izmjena: 26.05.2011.