HZZO usklađuje cijene zdravstvene zaštite


HZZO usklađuje cijene zdravstvene zaštite

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) održalo je danas svoju 32. redovnu sjednicu, te donijelo odluku o usklađivanju cijena zdravstvene zaštite na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini u skladu s državnim proračunom.

Cijene su smanjene prije svega kako bi se osigurala dostupnost zdravstvene zaštite jer bi u protivnom bilo nužno otkazati suradnju velikom broju ugovornih subjekata, ili ugovoriti manji broj sadržaja za pacijente. Cijene u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti uključujući dijagnostičko-terapijske skupine (DTS) smanjene su radi ostvarenih ušteda prilikom provođenja objedinjene nabave medicinskih ugradbenih materijala, lijekova, energenata, telefonije i ostalog potrošnog materijala koji čine dio DTS-a. Isto tako, u sklopu rada sanacijskih vijeća čiji je član i predstavnik Ministarstva financija, očekuje se značajna racionalizacija troškova bolnica. 

U svibnju natječaj za postupke radi smanjenja liste čekanja

HZZO će tijekom svibnja raspisati Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju dijagnostičko-terapijskih postupaka radi smanjenja Nacionalne liste čekanja, i to za postupke CT koronarografije, HBOT (hiperbarična oksigenoterapija), operacijskih postupaka na ramenu i stopalu, postupaka medicinski potpomognute oplodnje, kao i za djelatnost ortodoncije. Na ovoj sjednici nije se razmatralo ugovaranje pretrage PET/CT jer se provodi analiza potreba za ugovaranjem točnog broja postupaka prema medicinskim indikacijama i dijagnoze kod hrvatskih pacijenata, analiza izvršenja usluga PET-CTa u proteklih nekoliko godina, analiza izvršenja PET-CTa u zemljama Europe, te analiza cijena u regiji.

HZZO nastavlja plaćati posebna dežurstava u  županijama i Gradu  Zagrebu

HZZO nastavlja financirati rad posebnih dežurstava u županijama kao i na području Grada Zagreba u djelatnostima obiteljske medicine i zdravstvene zaštite predškolske djece te dežurstva u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite. HZZO će rad posebnih dežurstava financirati do kraja 2013. godine nakon čega se očekuje da će sukladno zakonu financiranje preuzeti županije.

Izabrane ponude nakon provedenog natječaja za popunu Mreže javno zdravstvene službe

Nakon provedenog natječaja za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja temeljem obrađenih ponuda napravljen je izbor ponuditelja za popunu Mreže javne zdravstvene službe. Prihvaćene su ponude 65 bolničkih zdravstvenih ustanova iz Mreže javno zdravstvene službe sa svim ponuđenim sadržajima bolničke i specijalističko-konzilijarne  zdravstvene zaštite. Isto tako, prihvaćene su ponude Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ponude 21 županijskog zavoda za javno zdravstvo, ponude 43 doma zdravlja, 52 poliklinike od čega 3 nove (11 javnih i 41 privatna), 142 privatne prakse od čega 2 nove (83 zakupca, 59 u vlastitom prostoru), 27 privatnih praksi za fizikalnu terapiju u kući, 77 ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju (2 javne) te sadržaji hemodijaliza u 6 domova zdravlja i 7 privatnih poliklinika.

Izvor:
HZZO