Nakon referiranja cijena lijekova očekuju se nove uštede


Nakon referiranja cijena lijekova očekuju se nove uštede

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) odlučilo je danas na svojoj 46. redovnoj sjednici da će provesti javno nadmetanje za utvrđivanje cijena lijekova koji su uvršteni na Osnovnu i Dopunsku listu lijekova HZZO-a (referiranje cijena).

Riječ je o postupku koji će donijeti snižavanje cijena lijekova i racionalizaciju potrošnje lijekova. Referiranjem cijena lijekovi će biti razvrstani na Osnovnu i Dopunsku listu lijekova HZZO-a u 54 referentne skupina i 186 podskupina. Postupak traje 30 dana od dana objave javnog nadmetanja na web stranicama HZZO-a.

HZZO plaća financiranje staža za 503 doktora medicine                                                                                           

Jednako tako, HZZO će u narednom razdoblju financirati pripravnički staž za 503 doktora medicine za što će se odvojiti oko 14,3 milijuna kuna. Liječnici će obavljati pripravnički staž u ugovornim zdravstvenim ustanovama (u bolničkim zdravstvenim ustanovama, poliklinikama čiji su osnivači županije i Grad Zagreb, u ustanovama hitne medicinske pomoći, domovima zdravlja i zavodima za javno zdravstvo, te u poliklinikama čiji su osnivači druge pravne i fizičke osobe), i kod privatnih zdravstvenih radnika. Doktori medicine za koje će se provesti financiranje pripravničkog staža odabrani su prema uvjetima i kriterijima iz Javnog natječaja.

Lista prvenstva pripravnika, Popis prijavljenih kandidata koji nisu uvršteni u Listu prvenstva pripravnika i Popis nepopunjenih pripravničkih mjesta zdravstvenih radnika bit će objavljeni na web stranici HZZO-a.

Na snagu stupa EU Direktiva o prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti

Također treba reći da je danas na snagu stupila europska Direktiva o prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti (Direktiva 2011/24/EU). Prema zahtjevima Direktive, HZZO  je imenovan od strane Ministarstva zdravlja za Nacionalnu kontaktnu točku (NCP), zaduženu za pružanje informacija o pravima osiguranih osoba na zdravstvenu zaštitu u drugoj državi članici, a sve u skladu s propisima Europske unije. Zadaća HZZO-a kao Nacionalne kontaktne točke je pružiti pacijentima iz drugih zemalja informacije o zdravstvenom sustavu Hrvatske, o kvaliteti i sigurnosti zdravstvene zaštite, te pomoći im u ostvarivanju prava na liječenje u Hrvatskoj, kao i pružiti informacije pacijentima iz Hrvatske o ostvarivanju prava na liječenje u inozemstvu.

Novi web portal HZZO-a od danas u funkciji

Od danas je u funkciji novi web portal Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Zahvaljujući jednostavnom prikazu obimnog sadržaja iz domene HZZO-a i ugrađenim naprednim funkcionalnostima, novi web portal omogućit će kvalitetniju komunikaciju HZZO-a sa svim građanima Hrvatske. Uz mnogo pregledniju i intuitivniju navigaciju, novi web portal je sadržajem i arhitekturom potpuno usklađen sa zahtjevima europske Direktive o prekograničnom kretanju pacijenata.