Novi lijekovi na Osnovnoj listi lijekova HZZO-a


Novi lijekovi na Osnovnoj listi lijekova HZZO-a

Na 43. redovnoj sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) u redovnoj proceduri su na Osnovnu listu lijekova stavljena 3 nova lijeka: elosulfaza alfa za liječenje mukopolisaharidoze tip IV (Morquio A sindrom), fiksna kombinacija inzulin glargina i liksisenatida za liječenje šećerne bolesti te lijek pegaspergaza za liječenje akutne limfoblastične leukemije

Dodatno su na liste lijekova stavljene nove generičke i kliničke paralele te novi oblici i/ili nova pakiranja već postojećih lijekova. 

Proširene su indikacije za primjenu nekih lijekova koji se već nalaze na listi lijekova: lijek ibrutinib za liječenje Waldenströmove makroglobulinemije, lijek venetoklaks za liječenje bolesnika s kroničnom limfocitnom leukemijom, lijek ribociklib za liječenje karcinoma dojke, lijek ranibizumab kod oštećenje vida uzrokovano neovaskularizacijom žilnice ili makularnim edemom.

Lijek nusinersen za liječenje spinalne mišićne atrofije moći će se primjenjivati kod svih bolesnika s potvrđenom dijagnozom spinalne mišićne atrofije tipa 1, 2 i 3, u skladu sa stručnim kriterijima i prema preporuci Referentnih centara za neuromuskularne bolesti, uz redovno praćenje učinka terapije.  

Izvor:
HZZO