NDM-1 (New Delhi metalo beta-laktamaza 1)


NDM-1 (New Delhi metalo beta-laktamaza 1)

NDM-1 (New Delhi metalo beta-laktamaza 1) je enzim koji bakterije čini otpornim na gotovo sve beta-laktamske antibiotike osim aztreonama, uključujući i karbepeneme, koji su bili zadnja linija obrane od multirezistentnih sojeva bakterija kao što su Klebsiella pneumoniae i Escherichia coli. Nažalost, široka primjena karbapenema dovela je do pojave rezistencije (otpornosti) na karbapeneme. U karbapeneme se ubrajaju imipenem, meropenem, ertapenem i doripenem.

Beta-laktamski antibiotici su antibiotici koji imaju jezgru od beta-laktamskog prstena. Podskupine su cefalosporini i cefamicini, karbacefemi, penicilini, klavami, karbapenemi i monobaktami. Svi se beta-laktami vežu za enzime potrebne za sintezu staničnog zida bakerije te ih inaktiviraju.

Inače, gen NDM-1 kodira beta-laktamazu karbapenemazu, enzim koji hidrolizom inaktivira karbapeneme. Bakterije koje stvaraju karbapenemaze često se nazivaju superbakterijama jer se infekcije koje one izazivaju vrlo teško liječe.

Postoje četiri klase karbapenemaza, A do D. Klasa A karbapenemaza može se naći kod velikog broja bakterija, uključujući Pseudomonas i Enterobacteriaceae, a najčešća je Klebsiella pneumoniae karbapenemaza (KPC). U B klasu karbapenemaza spada metalo beta-laktamaza koja za svoju aktivnost treba cink i može se naći u gram-negativnih bakterija. Klasa D se primarno može naći kod bakterije Acinetobacter, no ona je vrlo važna jer sojevi Acinetobactera koji proizvode karbapenemaze su rezistentni na gotovo sve antibiotike.

Prvi poznati slučaj bakterijske infekcije s bakterijom koja stvara enzim NDM-1 zabilježen je 2009. kod pacijenta iz Švedske koji je boravio u New Delhi-ju gdje mu je neuspješno liječena urinarna infekcija uzrokovana Klebsiellom pneumoniae.

Svakako treba spomenuti da gram-negativne bakterije koje stvaraju enzime tipa NDM predstavljaju prijetnju za zdravstveni sustav te da već postoje NDM pozitivni sojevi bakterija Klebsielle pneumoniae i Escherichie coli koji su otporni na gotovo sve antibiotike osim tigeciklina i kolistina. Također treba reći da se gen NDM-1 može lako prenositi s bakterije na bakteriju, te da je nađen kod različitih bakterijskih sojeva i vrsta.

Infekcije bakterijama koje su nositelji NDM-1 variraju od blagih do potencijalno opasnih po život. Razina rizika ovisi o tome koji dio tijela je zahvaćena infekcijom, te o općem zdravstvenom stanju pacijenta.

 

Literatura:

  1. Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Medical Microbiology. 7th Edition, Elsevier Saunders 2013;168.
  2. Robert S. Porter, Justin L. Kaplan.The Merck Manual of Diagnosis and Therapy. 19th Edition, Merck Publishing Group 2011;1201-1206.
  3. Liang Z, Li L, Wang Y, Chen L, Kong X, et al. Molecular Basis of NDM-1, a New Antibiotic Resistance Determinant. PLoS ONE 2011;6(8):e23606.
  4. Barantsevich EP, Churkina IV, Barantsevich NE, Pelkonen J, Schlyakhto EV, Woodford N. Emergence of Klebsiella pneumoniae producing NDM-1 carbapenemase in Saint Petersburg, Russia. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2013;68(5):1204-1206.
  5. General information (carbapenem resistance and NDM-1). Public Health England. Dostupno na: http://www.hpa.org.uk/Topics/InfectiousDiseases/InfectionsAZ/CarbapenemResistance/GeneralInformation/

Zadnja izmjena: 25.08.2019.