Liječničke ordinacije dobivaju zvjezdicu za svaku dodatnu uslugu koju pružaju osiguranicima HZZO-a


Liječničke ordinacije dobivaju zvjezdicu za svaku dodatnu uslugu koju pružaju osiguranicima HZZO-a

Novo ugovorno razdoblje između Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) i ordinacija primarne zdravstvene zaštite donosi znatno unaprjeđenje usluge koju će osiguranici HZZO-a dobivati od svojih izabranih liječnika. Jedna od važnijih novina, koju liječnici u novim ugovorima koji kreću 1. travnja 2013.godine mogu ugovoriti sa HZZO-o, bit će pet dodatnih usluga koje će se plaćati za pruženu uslugu mimo ugovorenih glavarina.

Svaka ordinacija u Hrvatskoj može ugovoriti svih pet usluga, no o liječnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ovisi hoće li pružati jednu, dvije ili više novih usluga. Dijelom su to usluge koje ordinacije svojim pacijentima već pružaju, a dijelom su to nove usluge koje će pružati u novom ugovornom razdoblju. Glavna novost je vrednovanje onoga što već rade, odnosno poticaj pružanja novih usluga kroz prepoznavanje i novčanu stimulaciju.

Kako bi osiguranici znali koje su sve dodatne  usluge ugovorili njihovi liječnici, odnosno koje novosti mogu očekivati od svojih odabranih liječnika, svaka ordinacija će biti označena sa zvjezdicama čiji broj odgovara broju ugovorenih dodatnih usluga. Ordinacije koje ugovore svih pet dodatnih usluga će biti obilježene s grafičkom oznakom s pet zvjezdica, a one koje prihvate pružati manji broj usluga će dobiti oznaku s odgovarajućim brojem zvjezdica.

Ordinacije opće medicine i ordinacije za zaštitu djece i žena

Na primjer ordinacije opće medicine, te ordinacije za zaštitu djece i žena koje sa HZZO-om sklope ugovor o organiziranju savjetovališta za svoje pacijente, što podrazumijeva jedno grupno savjetovanje mjesečno, odnosno najmanje 10 grupnih savjetovanja godišnje, dobit će samo jednu zvjezdicu. Ako uz ugovor o savjetovalištu ugovore i e-zdravstvo, odnosno povežu svoju ordinaciju u elektronički sustav e-naručivanja i uskoro prihvate e-uputnicu, dobit će još jednu zvjezdicu.

Svaku narednu zvjezdicu dobivaju za ugovaranje dodatnih usluga kao što su planiranje i pozivanje pacijenata na preventivni pregled, uzimanje uzoraka za laboratorijsku pretragu u ordinaciji te osiguranje termina za telefonsku konzultaciju s liječnikom.

Dodatne usluge u ordinacijama opće medicine te u ordinacijama za zaštitu predškolske djece i zaštitu žena:

  • organiziranje savjetovališta što podrazumijeva rad s grupom barem jednom mjesečno, odnosno deset puta godišnje. Programska podrška omogućiti će informatičko praćenje izvršenja kroz mjesečno informatičko izvješće.

Ordinacija će morati organizirati savjetovalište u malim grupama te definirati/navesti sadržaj savjetovališta specifičnog za pojedinu djelatnost (npr. grupa za potporu dojenju, trudnički tečajevi, savjetovalište za određene skupine bolesnika i sl.)

  • sudjelovanje tima u e-zdravstvu (podrazumijeva za početak korištenje funkcija e- upućivanja, e-naručivanja te potom i svih ostalih e-funkcija koje će uvoditi Zavod)
  • naručivanje na pregled u ordinaciji (podrazumijeva postojanje sustava naručivanja pacijenata u određeni termin odnosno sustava planiranja i trijaže prihvata pacijenata)
  • uzimanje uzoraka za primarnu laboratorijsku dijagnostiku u ordinaciji.

U djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece umjesto uzimanje uzoraka za primarnu laboratorijsku dijagnostiku u ordinaciji ordinacija će uzimati i dostavljati uzorke za mikrobiološku dijagnostiku.

U djelatnosti zdravstvene zaštite žena uz postupak uzimanje uzoraka za primarnu laboratorijsku dijagnostiku i postupak uzimat će se i dostavljati uzorci za mikrobiološku dijagnostiku, a svaki postupak se posebno vrednuje:

  • osiguranje dostupnosti doktora za telefonske konzultacije (podrazumijeva osiguranje jednog dijela radnog vremena za telefonski kontakt sa pacijentom te je u definiranje sadržaja potrebno navesti termin u radnom vremenu  u rasponu od 1 sata u tijeku kojega je osiguran takav kontakt)

U djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece osigurat će se dostupnost u slučaju hitnosti, koja podrazumijeva osiguranje telefonskog/mob/internetskog kontakta s roditeljem prema prethodnom dogovoru s liječnikom u slučaju potrebe praćenja akutnog bolesnika tijekom radnog vremena.

Ordinacije dentalne medicine

Ordinacije dentalne medicine će svoje zvjezdice zaraditi sudjelovanjem u e-zdravstvu, naručivanjem osiguranika, radom s pacijentima s posebnim potrebama, za dostupnost u slučaju hitnosti te za organiziranje savjetovališta.

Dodatne usluge u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti:

  • sudjelovanje tima u e-zdravstvu (podrazumijeva korištenje za početak funkcija e-upućivanja, e-naručivanja te potom i svih ostalih e-funkcija koje će uvoditi Zavod)
  • naručivanje osiguranih osoba Zavoda u zadani termin (podrazumijeva postojanje sustava naručivanja pacijenata na određeni termin odnosno sustava planiranja i trijaže prihvata pacijenata)
  • rad s osiguranim osobama s posebnim potrebama
  • dostupnost u slučaju hitnosti (podrazumijeva mogućnost kontakta putem telefona/mob./e-maila uz prethodni dogovor s pacijentom)
  • organiziranje grupnog/specifičnog savjetovališta (podrazumijeva rad s grupom jednom mjesečno odnosno najmanje deset puta godišnje).

Sustav pet zvjezdica

Sustav pet zvjezdica će  izdvojiti ordinacije koje svojim pacijentima pružaju višu razinu usluge. Samo one ordinacije koje ugovore svih pet dodatnih usluga imat će oznaku pet zvjezdica. Niti jedna ordinacija ne mora ugovoriti dodatne usluge, no ako ih ne ugovori neće ih moći naplatiti od HZZO-a.

One ordinacije koje pruže svojim pacijentima više usluga će ostvariti veći prihod, a sve s ciljem povećanja dostupnosti, kvalitete i učinkovitosti pružanja zdravstvene zaštite svojim pacijentima na primarnoj razini zdravstvene zaštite.

Izvor:
HZZO