Obećavajući rezultati imunoterapije u liječenju neuroblastoma


Obećavajući rezultati imunoterapije u liječenju neuroblastoma

Eksperimentalno monoklonalno protutijelo Hu14.18K322A u kombinaciji s ciklofosfamidom i topotekanom, pokazalo je obećavajuće rezultate u liječenju neuroblastoma, ukazuju rezultati nove studije. Naime, u 80 posto pacijenata koji su dobivali navedenu terapiju tumor se smanjio za 47 do 96 posto, a u preostalih 20 posto bolest je ostala stabilna.

U slučajevima kada je primjenjivana samo kemoterapija bez monoklonskog protutijela samo je u 40 posto pacijenata došlo do smanjivanja tumora.

Također, treba spomenuti da je terapija monoklonskim protutijelom u većine pacijenata bila dobro podnošljiva. Nuspojave koje su se javile bile su kašalj, hipoksija i/ili hipotenzija.

Neuroblastom je agresivni karcinom koji nastaje u nadbubrežnoj žlijezdi ili, rjeđe, u ekstraadrenalnom simpatičkom lancu, uključujući i retroperitoneum, prsni koš i vrat. Iako se neuroblastom ubraja u rijetke bolesti, on je najčešći karcinom ranog djetinjstva, obično se javlja u djece mlađe od pet godina. Javlja se u 1 od 100.000 djece, a nešto je češći u dječaka.

Izvor:
ASCO annual meeting