Promjena u načinu prijave djece na obvezno zdravstveno osiguranje


Promjena u načinu prijave djece na obvezno zdravstveno osiguranje

Stupanjem na snagu novog Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (ZOZO) od 1. srpnja 2013. godine, došlo je do promjene u načinu prijave djece na obvezno zdravstveno osiguranje. Djeca do navršene 18. godine života s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj, stječu status osigurane osobe bez obzira na nositelja osiguranja i bez obzira da li se školuju ili ne, a mogu biti osigurana i preko roditelja, ako to roditelj želi.

Djeca koja su navršila 18 godina života mogu se zdravstveno osigurati kao redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti visokih učilišta u Republici Hrvatskoj ili u drugim državama članicama Europske unije, s tim da to pravo mogu koristiti najduže do isteka školske godine, odnosno završetka akademske godine u kojoj su završili redovito školovanje, ali ne duže od navršene 26. godine života.

Ako nisu redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti visokih učilišta, potrebno je da se nakon navršenih 18. godine života u roku od 30 dana jave u nadležnu ustrojbenu jedinicu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) prema mjestu prebivališta.

Sva djeca - osigurane osobe koja na dan stupanja na snagu novoga ZOZO-a imaju utvrđen status člana obitelji osiguranika prema ranije važećem Zakonu, zadržavaju taj status do završetka tekuće školske, odnosno akademske godine.

Redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti visokih učilišta iznad 18 godina  koji su bili osigurani kao članovi obitelji taj status zadržavaju do kraja školske godine  (31. kolovoza 2013. godine) odnosno akademske godine (30. rujna 2013. godine).

Po upisu u novu školsku odnosno akademsku godinu dužni su HZZO-u dostaviti potvrdu iz koje je vidljivo da su na redovitom školovanju osnovom koje će biti osigurani.

Izvor:
HZZO